Θεματικές Συνεδρίες

Συνεδρία 1. To ζήτημα των ορεινών περιοχών στην ευρωπαϊκή κοινότητα

Συνεδρία 2.  Περιφερειακές στρατηγικές– εδαφική συνοχή & ορεινές νησιωτικές περιοχές

Συνεδρία 3. Διασταυρωμένες, πολλαπλές και πολυεπίπεδες προκλήσεις των ορεινών περιοχών

Συνεδρία 4. Δυναμικές και προσεγγίσεις διακυβέρνησης και μηχανισμών υποστήριξης

Συνεδρία 5. Οι προϋποθέσεις ολοκληρωμένων, βιώσιμων και προσαρμοστικών στρατηγικών για τις νησιωτικές ορεινές περιοχές Σύνταξη και Έγκριση της Δήλωσης της Λευκωσίας